eustafius: (гр)
[personal profile] eustafius
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Поганий знак: раз комуністи голосують "за", значить, Путін УЖЕ погодився на "зміну кукол".
А "потомственных чекистов" (с) Кожемякін) і в "опозиції" набереться доволі, щоб замінити Колєсніченків-Царьових, - кадрового дефіциту не буде.
І так Україна знову вертається в точку-1991, ключове слово - ЛЮСТРАЦІЯ.
І недарма, як і в 1991-му, в СБУ знову - палять документи (!).
Будьмо пильні. Це ще не перемога. Це тільки стратегічний виграш - ціною крові, яка волає до небес: ОЧИЩЕННЯ! В перекладі на мову практичних дій - ЛЮСТРАЦІЇ.
А без неї - навіть членство в ЄС нам не допоможе (приклади Угорщини й Болгарії мають послужити наочним уроком).
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профіль

eustafius: (Default)
eustafius

June 2014

M T W T F S S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30      

Важливі теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 17:29
Powered by Dreamwidth Studios