eustafius: (fa)
[personal profile] eustafius
Люди не сплять, вивчають право,
Йдуть на роботу, читають новини.
Країною бродить привид Мао,
Босий, неголений культ провини.

Ступає нечутно, притишеним кроком
Ніби не вірить, що за вікном
Епоха, сказитись, айфоно-бароко,
Новітніх систем та моральних норм.

Ступає землею слов’янських народів,
Хитро примружені східні очиці -
Із пелени бабусі Європи
Скалить зуби азіатська вовчиця.

Загнали себе в політичне гетто
Межа реальності зникла за грою,
З постаментів летять трухлі портрети
Збиваючи з ніг справжніх героїв.

Сьогодні вночі не спиться нікому,
Ментальні грати, шалена втома.
Здоровий глузд поза законом,
Пульс народу падає в кому.

Подібних ночей вже було і ще буде,
Люті шакали гострять ікла
Ситі заброди безпечно забули,
Про вовкодавів, воїнів світла.

Немічний привид в древній агонії
Немає шансів, інше ж століття.
Інші люди, не та територія,
А йому ще в пеклі вічно горіти.

Зникає як тінь, у світлі вогнів,
Нічних спалахів кривавої втечі.
Без страху в очах, лиш відчай і гнів,
Ми дійсно народ, і ми не приречені.
yw2W_2Lkz-c
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профіль

eustafius: (Default)
eustafius

June 2014

M T W T F S S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30      

Важливі теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 01:53
Powered by Dreamwidth Studios