eustafius: (гр)
[personal profile] eustafius

Тримаєш в руках подертий прапор

Старої…. Нової? К бісу! Революції.

Тобі на голову падає мотлох

Дешевих прокламацій

Маргінальних резолюцій.

(Якої холєри, запитуєш в себе)

Продає залишки домашньої бібліотеки

На площі Ринок древня бабуся,

Зникає у натовпі за кілька гривень,

З тремтячих рук томик Стуса.

(Сховані погляди випадкових перехожих)

Тобі цікаві події в Марокко?

Хвилюють нові іспанські кортеси?

Подивись навколо, серед цих симулякрів

Виросли верби соціальних стресів.

(Запит у гуглі про купівлю совісті)

Складаєш в шухляди слова під музику,

Собі, тобі, кому? Марсельєза!

У велику, архівну таку картотеку

Без зайвих ілюзій

Але не для преси.

(Найважливіші розмови відбуваються на кухні)

Сміття в головах, під’їздах, на вулиці

Центр сміттєзвалища досі на Банковій.

Зшиваєш прапор, довго милуєшся,

Читаєш на ніч Чака Паланіка

(А так би хотілось Марселя Пруста)


1734_554120127984578_1781988437_n
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профіль

eustafius: (Default)
eustafius

June 2014

M T W T F S S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30      

Важливі теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 01:56
Powered by Dreamwidth Studios