eustafius: (гр)
[personal profile] eustafius
Якось довелося мені бути членом журі літературного конкурсу "Коронація слова". У номінації "Твори для дітей". І ось лише сьогодні знайшла в нотатнику кілька фраз звідти, вони знову суттєво підвищили мені настрій)

Від популярних в неті "перлів зі шкільних творів" їх відрізняє те, що авторами є зовсім не (або не зовсім) діти))


Фраз всього три (можливо, ширший список ще потрапить мені на очі)

- "Попри цілком миролюбний норов, бабуся була переконаною любителькою детективів." дійсно дивно, адже  всі любителі детективів зазвичай такі дикі

- "Хлопець від несподіванки розчинив рота, він або марить, або в нього підвищена температура." дарма він при температурі рота розчинив, протяги...

- "Дівчата зітхали за хлопцями, а ті викидали коники і спостерігали за ними." зоофіли якісь

Сиджу, посміхаюся.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профіль

eustafius: (Default)
eustafius

June 2014

M T W T F S S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30      

Важливі теги

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 17:27
Powered by Dreamwidth Studios